bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0885 706 771, 02 940 11 03
партньор на Elinotel Apolamare

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Elinotel Apolamare - Халкидики / Касандра, Ханиоти

Новият хотел Elinotel Apolamare, открит през 2009г. е един от най-добрите хотели на Халкидики на база All inclusive. Отличната комбинация между хотел, разположен само на 5 минути пеш от центъра на курорта и в същото време относителна уединеност, частен плаж и настаняване на база all inclusive, правят хотела изключително предпочитан от българските туристи.

Местоположение на Elinotel Apolamare, Халкидики

Elinotel Apolamare е разположен на самия брях в Ханиоти, на полуостров Халкидики, само на 500 метра от центъра на населеното място.

Адрес: Ханиоти, Greece

Удобства в Elinotel Apolamare

Бароковата архитектура и бутиков дизайн са уникални характеристики за хотел "на брега на морето". В Elinotel Apolamare те служат само като декор, в който да ви осигури отлично обслужване и едно незабравимо ваканционно преживяване.

Стаи и настаняване в Elinotel Apolamare

Всички 87 стаи и апартаменти в хотел Elinotel Apolamare са просторни и оборудвани, за да ви осигурят максимален комфорт. Обзаведени с вкус, и оборудвани с балкон или тераса, всяка стая е рай на спокойствие и уединение. Стандартните стаи са с площ от 24 - 26 кв.м. Стаи супериор: 27 – 30 кв. м., Семейни стаи: 35 – 37 кв. м., Апартамент: 44 кв. м., Делукс апартамент: 60 кв. м.

Плаж

Омайно сините води на залива Торонеос ви обгръщат в Elinotel Apolamare. Пясъчният плаж се простира на ляво и на дясно, предлагащ изобилие от пространство за детска площадка за децата през деня и Ви приканва на разходка край морето през нощта. На плажа Elinotel Apolamare разполага с безплатни шезлонги, чадъри и хавлии се предоставят на гостите на хотела.

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

При налични отстъпки за ранно записване или записване в последния момент, те са отразени в таблицата с цените, като цената преди отстъпка е задраскана и под нея е показана цената след начисляване на отстъпката.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Двойна стая с изглед към градината
Закуска и вечеря
25.04.
2019 - 23.05.
2019
24.05.
2019 - 17.06.
2019
18.06.
2019 - 09.07.
2019
10.07.
2019 - 24.07.
2019
25.07.
2019 - 15.08.
2019
16.08.
2019 - 29.08.
2019
30.08.
2019 - 20.09.
2019
21.09.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 246лв 285лв 410лв 584лв 639лв 584лв 397лв 218лв
1 възрастен 246лв 285лв 410лв 584лв 639лв 584лв 397лв 218лв
1 възрастен,
1 бебе 0-1.99 г.
123лв 143лв 205лв 292лв 319лв 292лв 199лв 109лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.
123лв 143лв 205лв 292лв 319лв 292лв 199лв 109лв
Двойна стая с изглед към градината
Пълен пансион
25.04.
2019 - 23.05.
2019
24.05.
2019 - 17.06.
2019
18.06.
2019 - 09.07.
2019
10.07.
2019 - 24.07.
2019
25.07.
2019 - 15.08.
2019
16.08.
2019 - 29.08.
2019
30.08.
2019 - 20.09.
2019
21.09.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 306лв 346лв 470лв 644лв 699лв 644лв 458лв 279лв
1 възрастен 306лв 346лв 470лв 644лв 699лв 644лв 458лв 279лв
1 възрастен,
1 бебе 0-1.99 г.
153лв 173лв 235лв 322лв 349лв 322лв 229лв 139лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.
153лв 173лв 235лв 322лв 349лв 322лв 229лв 139лв
Двойна стая с изглед към градината
Ultra All inclusive
25.04.
2019 - 23.05.
2019
24.05.
2019 - 17.06.
2019
18.06.
2019 - 09.07.
2019
10.07.
2019 - 24.07.
2019
25.07.
2019 - 15.08.
2019
16.08.
2019 - 29.08.
2019
30.08.
2019 - 20.09.
2019
21.09.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 336лв 376лв 500лв 674лв 729лв 674лв 488лв 309лв
1 възрастен 336лв 376лв 500лв 674лв 729лв 674лв 488лв 309лв
1 възрастен,
1 бебе 0-1.99 г.
168лв 188лв 250лв 337лв 364лв 337лв 244лв 154лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.
168лв 188лв 250лв 337лв 364лв 337лв 244лв 154лв
Двойна стая с изглед към морето
Закуска и вечеря
25.04.
2019 - 23.05.
2019
24.05.
2019 - 17.06.
2019
18.06.
2019 - 09.07.
2019
10.07.
2019 - 24.07.
2019
25.07.
2019 - 15.08.
2019
16.08.
2019 - 29.08.
2019
30.08.
2019 - 20.09.
2019
21.09.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 268лв 325лв 450лв 636лв 696лв 636лв 450лв 244лв
1 възрастен 268лв 325лв 450лв 636лв 696лв 636лв 450лв 244лв
1 възрастен,
1 бебе 0-1.99 г.
134лв 163лв 225лв 318лв 348лв 318лв 225лв 122лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.
134лв 163лв 225лв 318лв 348лв 318лв 225лв 122лв
Двойна стая с изглед към морето
Пълен пансион
25.04.
2019 - 23.05.
2019
24.05.
2019 - 17.06.
2019
18.06.
2019 - 09.07.
2019
10.07.
2019 - 24.07.
2019
25.07.
2019 - 15.08.
2019
16.08.
2019 - 29.08.
2019
30.08.
2019 - 20.09.
2019
21.09.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 329лв 386лв 510лв 696лв 756лв 696лв 510лв 304лв
1 възрастен 329лв 386лв 510лв 696лв 756лв 696лв 510лв 304лв
1 възрастен,
1 бебе 0-1.99 г.
164лв 193лв 255лв 348лв 378лв 348лв 255лв 152лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.
164лв 193лв 255лв 348лв 378лв 348лв 255лв 152лв
Двойна стая с изглед към морето
Ultra All inclusive
25.04.
2019 - 23.05.
2019
24.05.
2019 - 17.06.
2019
18.06.
2019 - 09.07.
2019
10.07.
2019 - 24.07.
2019
25.07.
2019 - 15.08.
2019
16.08.
2019 - 29.08.
2019
30.08.
2019 - 20.09.
2019
21.09.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 359лв 416лв 540лв 727лв 786лв 727лв 540лв 334лв
1 възрастен 359лв 416лв 540лв 727лв 786лв 727лв 540лв 334лв
1 възрастен,
1 бебе 0-1.99 г.
179лв 208лв 270лв 363лв 393лв 363лв 270лв 167лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.
179лв 208лв 270лв 363лв 393лв 363лв 270лв 167лв
Двойна стая супериор изглед към градината
Закуска и вечеря
25.04.
2019 - 23.05.
2019
24.05.
2019 - 17.06.
2019
18.06.
2019 - 09.07.
2019
10.07.
2019 - 24.07.
2019
25.07.
2019 - 15.08.
2019
16.08.
2019 - 29.08.
2019
30.08.
2019 - 20.09.
2019
21.09.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 251лв 305лв 457лв 645лв 704лв 645лв 421лв 219лв
2 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
251лв 305лв 457лв 645лв 704лв 645лв 421лв 219лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
251лв 305лв 457лв 645лв 704лв 645лв 421лв 219лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
251лв 305лв 457лв 645лв 704лв 645лв 421лв 219лв
2 възрастни,
2 деца 2-13.99 г.
276лв 336лв 503лв 709лв 774лв 709лв 463лв 241лв
3 възрастни 301лв 366лв 549лв 773лв 844лв 773лв 505лв 263лв
3 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
301лв 366лв 549лв 773лв 844лв 773лв 505лв 263лв
3 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
301лв 366лв 549лв 773лв 844лв 773лв 505лв 263лв
1 възрастен 251лв 305лв 457лв 645лв 704лв 645лв 421лв 219лв
1 възрастен,
1 бебе 0-1.99 г.
251лв 305лв 457лв 645лв 704лв 645лв 421лв 219лв
1 възрастен,
2 бебета 0-1.99 г.
251лв 305лв 457лв 645лв 704лв 645лв 421лв 219лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.
251лв 305лв 457лв 645лв 704лв 645лв 421лв 219лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
251лв 305лв 457лв 645лв 704лв 645лв 421лв 219лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.
251лв 305лв 457лв 645лв 704лв 645лв 421лв 219лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
251лв 305лв 457лв 645лв 704лв 645лв 421лв 219лв
1 възрастен,
3 деца 2-13.99 г.
276лв 336лв 503лв 709лв 774лв 709лв 463лв 241лв
Двойна стая супериор изглед към градината
Пълен пансион
25.04.
2019 - 23.05.
2019
24.05.
2019 - 17.06.
2019
18.06.
2019 - 09.07.
2019
10.07.
2019 - 24.07.
2019
25.07.
2019 - 15.08.
2019
16.08.
2019 - 29.08.
2019
30.08.
2019 - 20.09.
2019
21.09.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 311лв 365лв 518лв 705лв 764лв 705лв 481лв 279лв
2 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
311лв 365лв 518лв 705лв 764лв 705лв 481лв 279лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
328лв 383лв 535лв 722лв 781лв 722лв 498лв 296лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
328лв 383лв 535лв 722лв 781лв 722лв 498лв 296лв
2 възрастни,
2 деца 2-13.99 г.
371лв 430лв 598лв 804лв 869лв 804лв 557лв 335лв
3 възрастни 391лв 457лв 639лв 864лв 935лв 864лв 595лв 353лв
3 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
391лв 457лв 639лв 864лв 935лв 864лв 595лв 353лв
3 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
409лв 474лв 657лв 881лв 952лв 881лв 612лв 370лв
1 възрастен 311лв 365лв 518лв 705лв 764лв 705лв 481лв 279лв
1 възрастен,
1 бебе 0-1.99 г.
311лв 365лв 518лв 705лв 764лв 705лв 481лв 279лв
1 възрастен,
2 бебета 0-1.99 г.
311лв 365лв 518лв 705лв 764лв 705лв 481лв 279лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.
311лв 365лв 518лв 705лв 764лв 705лв 481лв 279лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
311лв 365лв 518лв 705лв 764лв 705лв 481лв 279лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.
328лв 383лв 535лв 722лв 781лв 722лв 498лв 296лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
328лв 383лв 535лв 722лв 781лв 722лв 498лв 296лв
1 възрастен,
3 деца 2-13.99 г.
371лв 430лв 598лв 804лв 869лв 804лв 557лв 335лв
Двойна стая супериор изглед към градината
Ultra All inclusive
25.04.
2019 - 23.05.
2019
24.05.
2019 - 17.06.
2019
18.06.
2019 - 09.07.
2019
10.07.
2019 - 24.07.
2019
25.07.
2019 - 15.08.
2019
16.08.
2019 - 29.08.
2019
30.08.
2019 - 20.09.
2019
21.09.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 341лв 395лв 548лв 735лв 794лв 735лв 511лв 309лв
2 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
341лв 395лв 548лв 735лв 794лв 735лв 511лв 309лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
369лв 423лв 576лв 763лв 822лв 763лв 539лв 337лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
369лв 423лв 576лв 763лв 822лв 763лв 539лв 337лв
2 възрастни,
2 деца 2-13.99 г.
422лв 482лв 650лв 855лв 920лв 855лв 609лв 387лв
3 възрастни 437лв 502лв 685лв 909лв 980лв 909лв 640лв 398лв
3 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
437лв 502лв 685лв 909лв 980лв 909лв 640лв 398лв
3 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
464лв 530лв 713лв 937лв 1008лв 937лв 668лв 426лв
1 възрастен 341лв 395лв 548лв 735лв 794лв 735лв 511лв 309лв
1 възрастен,
1 бебе 0-1.99 г.
341лв 395лв 548лв 735лв 794лв 735лв 511лв 309лв
1 възрастен,
2 бебета 0-1.99 г.
341лв 395лв 548лв 735лв 794лв 735лв 511лв 309лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.
341лв 395лв 548лв 735лв 794лв 735лв 511лв 309лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
341лв 395лв 548лв 735лв 794лв 735лв 511лв 309лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.
369лв 423лв 576лв 763лв 822лв 763лв 539лв 337лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
369лв 423лв 576лв 763лв 822лв 763лв 539лв 337лв
1 възрастен,
3 деца 2-13.99 г.
422лв 482лв 650лв 855лв 920лв 855лв 609лв 387лв
Двойна стая супериор с изглед към морето
Закуска и вечеря
25.04.
2019 - 23.05.
2019
24.05.
2019 - 17.06.
2019
18.06.
2019 - 09.07.
2019
10.07.
2019 - 24.07.
2019
25.07.
2019 - 15.08.
2019
16.08.
2019 - 29.08.
2019
30.08.
2019 - 20.09.
2019
21.09.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 278лв 345лв 489лв 706лв 770лв 706лв 477лв 246лв
2 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
278лв 345лв 489лв 706лв 770лв 706лв 477лв 246лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
278лв 345лв 489лв 706лв 770лв 706лв 477лв 246лв
3 възрастни 334лв 414лв 587лв 847лв 924лв 847лв 572лв 295лв
1 възрастен 278лв 345лв 489лв 706лв 770лв 706лв 477лв 246лв
1 възрастен,
1 бебе 0-1.99 г.
278лв 345лв 489лв 706лв 770лв 706лв 477лв 246лв
1 възрастен,
2 бебета 0-1.99 г.
278лв 345лв 489лв 706лв 770лв 706лв 477лв 246лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.
278лв 345лв 489лв 706лв 770лв 706лв 477лв 246лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
278лв 345лв 489лв 706лв 770лв 706лв 477лв 246лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.
278лв 345лв 489лв 706лв 770лв 706лв 477лв 246лв
Двойна стая супериор с изглед към морето
Пълен пансион
25.04.
2019 - 23.05.
2019
24.05.
2019 - 17.06.
2019
18.06.
2019 - 09.07.
2019
10.07.
2019 - 24.07.
2019
25.07.
2019 - 15.08.
2019
16.08.
2019 - 29.08.
2019
30.08.
2019 - 20.09.
2019
21.09.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 338лв 406лв 550лв 766лв 831лв 766лв 537лв 306лв
2 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
338лв 406лв 550лв 766лв 831лв 766лв 537лв 306лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
356лв 423лв 567лв 783лв 848лв 783лв 555лв 323лв
3 възрастни 424лв 505лв 678лв 937лв 1015лв 937лв 663лв 385лв
1 възрастен 338лв 406лв 550лв 766лв 831лв 766лв 537лв 306лв
1 възрастен,
1 бебе 0-1.99 г.
338лв 406лв 550лв 766лв 831лв 766лв 537лв 306лв
1 възрастен,
2 бебета 0-1.99 г.
338лв 406лв 550лв 766лв 831лв 766лв 537лв 306лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.
338лв 406лв 550лв 766лв 831лв 766лв 537лв 306лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
338лв 406лв 550лв 766лв 831лв 766лв 537лв 306лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.
356лв 423лв 567лв 783лв 848лв 783лв 555лв 323лв
Двойна стая супериор с изглед към морето
Ultra All inclusive
25.04.
2019 - 23.05.
2019
24.05.
2019 - 17.06.
2019
18.06.
2019 - 09.07.
2019
10.07.
2019 - 24.07.
2019
25.07.
2019 - 15.08.
2019
16.08.
2019 - 29.08.
2019
30.08.
2019 - 20.09.
2019
21.09.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 369лв 436лв 580лв 796лв 861лв 796лв 568лв 336лв
2 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
369лв 436лв 580лв 796лв 861лв 796лв 568лв 336лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
396лв 464лв 608лв 824лв 889лв 824лв 596лв 364лв
3 възрастни 469лв 550лв 723лв 982лв 1060лв 982лв 708лв 430лв
1 възрастен 369лв 436лв 580лв 796лв 861лв 796лв 568лв 336лв
1 възрастен,
1 бебе 0-1.99 г.
369лв 436лв 580лв 796лв 861лв 796лв 568лв 336лв
1 възрастен,
2 бебета 0-1.99 г.
369лв 436лв 580лв 796лв 861лв 796лв 568лв 336лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.
369лв 436лв 580лв 796лв 861лв 796лв 568лв 336лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
369лв 436лв 580лв 796лв 861лв 796лв 568лв 336лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.
396лв 464лв 608лв 824лв 889лв 824лв 596лв 364лв
Фамилна стая с изглед към градината
Закуска и вечеря
25.04.
2019 - 23.05.
2019
24.05.
2019 - 17.06.
2019
18.06.
2019 - 09.07.
2019
10.07.
2019 - 24.07.
2019
25.07.
2019 - 15.08.
2019
16.08.
2019 - 29.08.
2019
30.08.
2019 - 20.09.
2019
21.09.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 313лв 375лв 522лв 790лв 865лв 790лв 514лв 281лв
2 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
313лв 375лв 522лв 790лв 865лв 790лв 514лв 281лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
313лв 375лв 522лв 790лв 865лв 790лв 514лв 281лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
313лв 375лв 522лв 790лв 865лв 790лв 514лв 281лв
2 възрастни,
2 деца 2-13.99 г.
344лв 412лв 574лв 869лв 951лв 869лв 565лв 309лв
3 възрастни 375лв 450лв 626лв 949лв 1038лв 949лв 616лв 337лв
3 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
375лв 450лв 626лв 949лв 1038лв 949лв 616лв 337лв
3 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
375лв 450лв 626лв 949лв 1038лв 949лв 616лв 337лв
4 възрастни 438лв 525лв 730лв 1107лв 1211лв 1107лв 719лв 393лв
1 възрастен 313лв 375лв 522лв 790лв 865лв 790лв 514лв 281лв
1 възрастен,
1 бебе 0-1.99 г.
313лв 375лв 522лв 790лв 865лв 790лв 514лв 281лв
1 възрастен,
2 бебета 0-1.99 г.
313лв 375лв 522лв 790лв 865лв 790лв 514лв 281лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.
313лв 375лв 522лв 790лв 865лв 790лв 514лв 281лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
313лв 375лв 522лв 790лв 865лв 790лв 514лв 281лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.
313лв 375лв 522лв 790лв 865лв 790лв 514лв 281лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
313лв 375лв 522лв 790лв 865лв 790лв 514лв 281лв
1 възрастен,
3 деца 2-13.99 г.
344лв 412лв 574лв 869лв 951лв 869лв 565лв 309лв
Фамилна стая с изглед към градината
Пълен пансион
25.04.
2019 - 23.05.
2019
24.05.
2019 - 17.06.
2019
18.06.
2019 - 09.07.
2019
10.07.
2019 - 24.07.
2019
25.07.
2019 - 15.08.
2019
16.08.
2019 - 29.08.
2019
30.08.
2019 - 20.09.
2019
21.09.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 373лв 435лв 582лв 851лв 925лв 851лв 574лв 341лв
2 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
373лв 435лв 582лв 851лв 925лв 851лв 574лв 341лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
390лв 452лв 599лв 868лв 942лв 868лв 591лв 358лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
390лв 452лв 599лв 868лв 942лв 868лв 591лв 358лв
2 възрастни,
2 деца 2-13.99 г.
439лв 507лв 669лв 964лв 1046лв 964лв 660лв 403лв
3 възрастни 466лв 540лв 716лв 1039лв 1128лв 1039лв 707лв 427лв
3 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
466лв 540лв 716лв 1039лв 1128лв 1039лв 707лв 427лв
3 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
483лв 557лв 734лв 1056лв 1145лв 1056лв 724лв 444лв
4 възрастни 558лв 645лв 851лв 1227лв 1331лв 1227лв 839лв 513лв
1 възрастен 373лв 435лв 582лв 851лв 925лв 851лв 574лв 341лв
1 възрастен,
1 бебе 0-1.99 г.
373лв 435лв 582лв 851лв 925лв 851лв 574лв 341лв
1 възрастен,
2 бебета 0-1.99 г.
373лв 435лв 582лв 851лв 925лв 851лв 574лв 341лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.
373лв 435лв 582лв 851лв 925лв 851лв 574лв 341лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
373лв 435лв 582лв 851лв 925лв 851лв 574лв 341лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.
390лв 452лв 599лв 868лв 942лв 868лв 591лв 358лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
390лв 452лв 599лв 868лв 942лв 868лв 591лв 358лв
1 възрастен,
3 деца 2-13.99 г.
439лв 507лв 669лв 964лв 1046лв 964лв 660лв 403лв
Фамилна стая с изглед към градината
Ultra All inclusive
25.04.
2019 - 23.05.
2019
24.05.
2019 - 17.06.
2019
18.06.
2019 - 09.07.
2019
10.07.
2019 - 24.07.
2019
25.07.
2019 - 15.08.
2019
16.08.
2019 - 29.08.
2019
30.08.
2019 - 20.09.
2019
21.09.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 403лв 465лв 612лв 881лв 955лв 881лв 604лв 371лв
2 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
403лв 465лв 612лв 881лв 955лв 881лв 604лв 371лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
431лв 493лв 640лв 909лв 983лв 909лв 632лв 399лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
431лв 493лв 640лв 909лв 983лв 909лв 632лв 399лв
2 възрастни,
2 деца 2-13.99 г.
491лв 559лв 720лв 1016лв 1097лв 1016лв 711лв 455лв
3 възрастни 511лв 585лв 762лв 1084лв 1173лв 1084лв 752лв 472лв
3 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
511лв 585лв 762лв 1084лв 1173лв 1084лв 752лв 472лв
3 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
539лв 613лв 790лв 1112лв 1201лв 1112лв 780лв 500лв
4 възрастни 619лв 706лв 911лв 1287лв 1391лв 1287лв 900лв 573лв
1 възрастен 403лв 465лв 612лв 881лв 955лв 881лв 604лв 371лв
1 възрастен,
1 бебе 0-1.99 г.
403лв 465лв 612лв 881лв 955лв 881лв 604лв 371лв
1 възрастен,
2 бебета 0-1.99 г.
403лв 465лв 612лв 881лв 955лв 881лв 604лв 371лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.
403лв 465лв 612лв 881лв 955лв 881лв 604лв 371лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
403лв 465лв 612лв 881лв 955лв 881лв 604лв 371лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.
431лв 493лв 640лв 909лв 983лв 909лв 632лв 399лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
431лв 493лв 640лв 909лв 983лв 909лв 632лв 399лв
1 възрастен,
3 деца 2-13.99 г.
491лв 559лв 720лв 1016лв 1097лв 1016лв 711лв 455лв
Фамилна стая със страничен изглед към морето
Закуска и вечеря
25.04.
2019 - 23.05.
2019
24.05.
2019 - 17.06.
2019
18.06.
2019 - 09.07.
2019
10.07.
2019 - 24.07.
2019
25.07.
2019 - 15.08.
2019
16.08.
2019 - 29.08.
2019
30.08.
2019 - 20.09.
2019
21.09.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 343лв 407лв 561лв 840лв 917лв 840лв 549лв 312лв
2 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
343лв 407лв 561лв 840лв 917лв 840лв 549лв 312лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
343лв 407лв 561лв 840лв 917лв 840лв 549лв 312лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
343лв 407лв 561лв 840лв 917лв 840лв 549лв 312лв
2 възрастни,
2 деца 2-13.99 г.
378лв 448лв 617лв 924лв 1008лв 924лв 603лв 344лв
3 възрастни 412лв 489лв 673лв 1008лв 1100лв 1008лв 658лв 375лв
3 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
412лв 489лв 673лв 1008лв 1100лв 1008лв 658лв 375лв
3 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
412лв 489лв 673лв 1008лв 1100лв 1008лв 658лв 375лв
4 възрастни 481лв 570лв 785лв 1176лв 1284лв 1176лв 768лв 437лв
1 възрастен 343лв 407лв 561лв 840лв 917лв 840лв 549лв 312лв
1 възрастен,
1 бебе 0-1.99 г.
343лв 407лв 561лв 840лв 917лв 840лв 549лв 312лв
1 възрастен,
2 бебета 0-1.99 г.
343лв 407лв 561лв 840лв 917лв 840лв 549лв 312лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.
343лв 407лв 561лв 840лв 917лв 840лв 549лв 312лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
343лв 407лв 561лв 840лв 917лв 840лв 549лв 312лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.
343лв 407лв 561лв 840лв 917лв 840лв 549лв 312лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
343лв 407лв 561лв 840лв 917лв 840лв 549лв 312лв
1 възрастен,
3 деца 2-13.99 г.
378лв 448лв 617лв 924лв 1008лв 924лв 603лв 344лв
Фамилна стая със страничен изглед към морето
Пълен пансион
25.04.
2019 - 23.05.
2019
24.05.
2019 - 17.06.
2019
18.06.
2019 - 09.07.
2019
10.07.
2019 - 24.07.
2019
25.07.
2019 - 15.08.
2019
16.08.
2019 - 29.08.
2019
30.08.
2019 - 20.09.
2019
21.09.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 404лв 467лв 621лв 900лв 977лв 900лв 609лв 373лв
2 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
404лв 467лв 621лв 900лв 977лв 900лв 609лв 373лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
421лв 485лв 639лв 918лв 994лв 918лв 626лв 390лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
421лв 485лв 639лв 918лв 994лв 918лв 626лв 390лв
2 възрастни,
2 деца 2-13.99 г.
472лв 543лв 712лв 1019лв 1103лв 1019лв 698лв 438лв
3 възрастни 503лв 579лв 764лв 1098лв 1190лв 1098лв 749лв 465лв
3 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
503лв 579лв 764лв 1098лв 1190лв 1098лв 749лв 465лв
3 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
520лв 596лв 781лв 1116лв 1208лв 1116лв 766лв 483лв
4 възрастни 601лв 691лв 906лв 1297лв 1404лв 1297лв 889лв 558лв
1 възрастен 404лв 467лв 621лв 900лв 977лв 900лв 609лв 373лв
1 възрастен,
1 бебе 0-1.99 г.
404лв 467лв 621лв 900лв 977лв 900лв 609лв 373лв
1 възрастен,
2 бебета 0-1.99 г.
404лв 467лв 621лв 900лв 977лв 900лв 609лв 373лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.
404лв 467лв 621лв 900лв 977лв 900лв 609лв 373лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
404лв 467лв 621лв 900лв 977лв 900лв 609лв 373лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.
421лв 485лв 639лв 918лв 994лв 918лв 626лв 390лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
421лв 485лв 639лв 918лв 994лв 918лв 626лв 390лв
1 възрастен,
3 деца 2-13.99 г.
472лв 543лв 712лв 1019лв 1103лв 1019лв 698лв 438лв
Фамилна стая със страничен изглед към морето
Ultra All inclusive
25.04.
2019 - 23.05.
2019
24.05.
2019 - 17.06.
2019
18.06.
2019 - 09.07.
2019
10.07.
2019 - 24.07.
2019
25.07.
2019 - 15.08.
2019
16.08.
2019 - 29.08.
2019
30.08.
2019 - 20.09.
2019
21.09.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 434лв 498лв 651лв 930лв 1007лв 930лв 639лв 403лв
2 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
434лв 498лв 651лв 930лв 1007лв 930лв 639лв 403лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
462лв 526лв 679лв 958лв 1035лв 958лв 667лв 431лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
462лв 526лв 679лв 958лв 1035лв 958лв 667лв 431лв
2 възрастни,
2 деца 2-13.99 г.
524лв 594лв 763лв 1071лв 1155лв 1071лв 750лв 490лв
3 възрастни 548лв 624лв 809лв 1144лв 1236лв 1144лв 794лв 511лв
3 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
548лв 624лв 809лв 1144лв 1236лв 1144лв 794лв 511лв
3 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
576лв 652лв 837лв 1172лв 1264лв 1172лв 822лв 538лв
4 възрастни 662лв 751лв 966лв 1357лв 1464лв 1357лв 949лв 618лв
1 възрастен 434лв 498лв 651лв 930лв 1007лв 930лв 639лв 403лв
1 възрастен,
1 бебе 0-1.99 г.
434лв 498лв 651лв 930лв 1007лв 930лв 639лв 403лв
1 възрастен,
2 бебета 0-1.99 г.
434лв 498лв 651лв 930лв 1007лв 930лв 639лв 403лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.
434лв 498лв 651лв 930лв 1007лв 930лв 639лв 403лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
434лв 498лв 651лв 930лв 1007лв 930лв 639лв 403лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.
462лв 526лв 679лв 958лв 1035лв 958лв 667лв 431лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
462лв 526лв 679лв 958лв 1035лв 958лв 667лв 431лв
1 възрастен,
3 деца 2-13.99 г.
524лв 594лв 763лв 1071лв 1155лв 1071лв 750лв 490лв
Фамилен суит с две спални с изглед към градината
Закуска и вечеря
25.04.
2019 - 23.05.
2019
24.05.
2019 - 17.06.
2019
18.06.
2019 - 09.07.
2019
10.07.
2019 - 24.07.
2019
25.07.
2019 - 15.08.
2019
16.08.
2019 - 29.08.
2019
30.08.
2019 - 20.09.
2019
21.09.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 365лв 435лв 569лв 840лв 919лв 840лв 597лв 325лв
2 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
365лв 435лв 569лв 840лв 919лв 840лв 597лв 325лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
365лв 435лв 569лв 840лв 919лв 840лв 597лв 325лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
365лв 435лв 569лв 840лв 919лв 840лв 597лв 325лв
2 възрастни,
2 деца 2-13.99 г.
402лв 478лв 626лв 924лв 1011лв 924лв 656лв 358лв
3 възрастни 438лв 521лв 683лв 1008лв 1103лв 1008лв 716лв 390лв
3 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
438лв 521лв 683лв 1008лв 1103лв 1008лв 716лв 390лв
3 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
438лв 521лв 683лв 1008лв 1103лв 1008лв 716лв 390лв
4 възрастни 511лв 609лв 797лв 1176лв 1287лв 1176лв 835лв 455лв
1 възрастен 365лв 435лв 569лв 840лв 919лв 840лв 597лв 325лв
1 възрастен,
1 бебе 0-1.99 г.
365лв 435лв 569лв 840лв 919лв 840лв 597лв 325лв
1 възрастен,
2 бебета 0-1.99 г.
365лв 435лв 569лв 840лв 919лв 840лв 597лв 325лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.
365лв 435лв 569лв 840лв 919лв 840лв 597лв 325лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
365лв 435лв 569лв 840лв 919лв 840лв 597лв 325лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.
365лв 435лв 569лв 840лв 919лв 840лв 597лв 325лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
365лв 435лв 569лв 840лв 919лв 840лв 597лв 325лв
1 възрастен,
3 деца 2-13.99 г.
402лв 478лв 626лв 924лв 1011лв 924лв 656лв 358лв
Фамилен суит с две спални с изглед към градината
Пълен пансион
25.04.
2019 - 23.05.
2019
24.05.
2019 - 17.06.
2019
18.06.
2019 - 09.07.
2019
10.07.
2019 - 24.07.
2019
25.07.
2019 - 15.08.
2019
16.08.
2019 - 29.08.
2019
30.08.
2019 - 20.09.
2019
21.09.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 426лв 495лв 629лв 900лв 980лв 900лв 657лв 386лв
2 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
426лв 495лв 629лв 900лв 980лв 900лв 657лв 386лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
443лв 512лв 647лв 918лв 997лв 918лв 674лв 403лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
443лв 512лв 647лв 918лв 997лв 918лв 674лв 403лв
2 възрастни,
2 деца 2-13.99 г.
497лв 573лв 721лв 1019лв 1106лв 1019лв 751лв 452лв
3 възрастни 529лв 612лв 773лв 1098лв 1194лв 1098лв 806лв 481лв
3 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
529лв 612лв 773лв 1098лв 1194лв 1098лв 806лв 481лв
3 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
546лв 629лв 791лв 1116лв 1211лв 1116лв 824лв 498лв
4 възрастни 632лв 729лв 917лв 1297лв 1408лв 1297лв 956лв 576лв
1 възрастен 426лв 495лв 629лв 900лв 980лв 900лв 657лв 386лв
1 възрастен,
1 бебе 0-1.99 г.
426лв 495лв 629лв 900лв 980лв 900лв 657лв 386лв
1 възрастен,
2 бебета 0-1.99 г.
426лв 495лв 629лв 900лв 980лв 900лв 657лв 386лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.
426лв 495лв 629лв 900лв 980лв 900лв 657лв 386лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
426лв 495лв 629лв 900лв 980лв 900лв 657лв 386лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.
443лв 512лв 647лв 918лв 997лв 918лв 674лв 403лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
443лв 512лв 647лв 918лв 997лв 918лв 674лв 403лв
1 възрастен,
3 деца 2-13.99 г.
497лв 573лв 721лв 1019лв 1106лв 1019лв 751лв 452лв
Фамилен суит с две спални с изглед към градината
Ultra All inclusive
25.04.
2019 - 23.05.
2019
24.05.
2019 - 17.06.
2019
18.06.
2019 - 09.07.
2019
10.07.
2019 - 24.07.
2019
25.07.
2019 - 15.08.
2019
16.08.
2019 - 29.08.
2019
30.08.
2019 - 20.09.
2019
21.09.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 456лв 525лв 660лв 930лв 1010лв 930лв 687лв 416лв
2 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
456лв 525лв 660лв 930лв 1010лв 930лв 687лв 416лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
484лв 553лв 688лв 958лв 1038лв 958лв 715лв 444лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
484лв 553лв 688лв 958лв 1038лв 958лв 715лв 444лв
2 възрастни,
2 деца 2-13.99 г.
548лв 624лв 772лв 1071лв 1158лв 1071лв 802лв 504лв
3 възрастни 574лв 657лв 819лв 1144лв 1239лв 1144лв 852лв 526лв
3 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
574лв 657лв 819лв 1144лв 1239лв 1144лв 852лв 526лв
3 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
602лв 685лв 847лв 1172лв 1267лв 1172лв 879лв 554лв
4 възрастни 692лв 789лв 978лв 1357лв 1468лв 1357лв 1016лв 636лв
1 възрастен 456лв 525лв 660лв 930лв 1010лв 930лв 687лв 416лв
1 възрастен,
1 бебе 0-1.99 г.
456лв 525лв 660лв 930лв 1010лв 930лв 687лв 416лв
1 възрастен,
2 бебета 0-1.99 г.
456лв 525лв 660лв 930лв 1010лв 930лв 687лв 416лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.
456лв 525лв 660лв 930лв 1010лв 930лв 687лв 416лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
456лв 525лв 660лв 930лв 1010лв 930лв 687лв 416лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.
484лв 553лв 688лв 958лв 1038лв 958лв 715лв 444лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
484лв 553лв 688лв 958лв 1038лв 958лв 715лв 444лв
1 възрастен,
3 деца 2-13.99 г.
548лв 624лв 772лв 1071лв 1158лв 1071лв 802лв 504лв
Deluxe suite with two bedrooms sea view
Закуска и вечеря
25.04.
2019 - 23.05.
2019
24.05.
2019 - 17.06.
2019
18.06.
2019 - 09.07.
2019
10.07.
2019 - 24.07.
2019
25.07.
2019 - 15.08.
2019
16.08.
2019 - 29.08.
2019
30.08.
2019 - 20.09.
2019
21.09.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 457лв 569лв 798лв 1216лв 1330лв 1216лв 785лв 407лв
2 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
457лв 569лв 798лв 1216лв 1330лв 1216лв 785лв 407лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
457лв 569лв 798лв 1216лв 1330лв 1216лв 785лв 407лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
457лв 569лв 798лв 1216лв 1330лв 1216лв 785лв 407лв
2 възрастни,
2 деца 2-13.99 г.
457лв 569лв 798лв 1216лв 1330лв 1216лв 785лв 407лв
2 възрастни,
2 деца 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
457лв 569лв 798лв 1216лв 1330лв 1216лв 785лв 407лв
2 възрастни,
3 деца 2-13.99 г.
457лв 569лв 798лв 1216лв 1330лв 1216лв 785лв 407лв
3 възрастни 548лв 682лв 957лв 1459лв 1595лв 1459лв 943лв 489лв
3 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
548лв 682лв 957лв 1459лв 1595лв 1459лв 943лв 489лв
3 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
548лв 682лв 957лв 1459лв 1595лв 1459лв 943лв 489лв
3 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
548лв 682лв 957лв 1459лв 1595лв 1459лв 943лв 489лв
3 възрастни,
2 деца 2-13.99 г.
548лв 682лв 957лв 1459лв 1595лв 1459лв 943лв 489лв
4 възрастни 640лв 796лв 1117лв 1702лв 1861лв 1702лв 1100лв 570лв
4 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
640лв 796лв 1117лв 1702лв 1861лв 1702лв 1100лв 570лв
4 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
640лв 796лв 1117лв 1702лв 1861лв 1702лв 1100лв 570лв
1 възрастен 457лв 569лв 798лв 1216лв 1330лв 1216лв 785лв 407лв
1 възрастен,
1 бебе 0-1.99 г.
457лв 569лв 798лв 1216лв 1330лв 1216лв 785лв 407лв
1 възрастен,
2 бебета 0-1.99 г.
457лв 569лв 798лв 1216лв 1330лв 1216лв 785лв 407лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.
457лв 569лв 798лв 1216лв 1330лв 1216лв 785лв 407лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
457лв 569лв 798лв 1216лв 1330лв 1216лв 785лв 407лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.
457лв 569лв 798лв 1216лв 1330лв 1216лв 785лв 407лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
457лв 569лв 798лв 1216лв 1330лв 1216лв 785лв 407лв
1 възрастен,
3 деца 2-13.99 г.
457лв 569лв 798лв 1216лв 1330лв 1216лв 785лв 407лв
1 възрастен,
3 деца 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
457лв 569лв 798лв 1216лв 1330лв 1216лв 785лв 407лв
1 възрастен,
4 деца 2-13.99 г.
457лв 569лв 798лв 1216лв 1330лв 1216лв 785лв 407лв
Deluxe suite with two bedrooms sea view
Пълен пансион
25.04.
2019 - 23.05.
2019
24.05.
2019 - 17.06.
2019
18.06.
2019 - 09.07.
2019
10.07.
2019 - 24.07.
2019
25.07.
2019 - 15.08.
2019
16.08.
2019 - 29.08.
2019
30.08.
2019 - 20.09.
2019
21.09.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 517лв 629лв 858лв 1276лв 1390лв 1276лв 846лв 467лв
2 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
517лв 629лв 858лв 1276лв 1390лв 1276лв 846лв 467лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
534лв 646лв 875лв 1293лв 1407лв 1293лв 863лв 485лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
534лв 646лв 875лв 1293лв 1407лв 1293лв 863лв 485лв
2 възрастни,
2 деца 2-13.99 г.
552лв 663лв 892лв 1310лв 1424лв 1310лв 880лв 502лв
2 възрастни,
2 деца 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
552лв 663лв 892лв 1310лв 1424лв 1310лв 880лв 502лв
2 възрастни,
3 деца 2-13.99 г.
569лв 681лв 910лв 1327лв 1441лв 1327лв 897лв 519лв
3 възрастни 639лв 773лв 1048лв 1549лв 1686лв 1549лв 1033лв 579лв
3 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
639лв 773лв 1048лв 1549лв 1686лв 1549лв 1033лв 579лв
3 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
656лв 790лв 1065лв 1566лв 1703лв 1566лв 1050лв 596лв
3 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
656лв 790лв 1065лв 1566лв 1703лв 1566лв 1050лв 596лв
3 възрастни,
2 деца 2-13.99 г.
673лв 807лв 1082лв 1583лв 1720лв 1583лв 1067лв 614лв
4 възрастни 760лв 917лв 1237лв 1822лв 1982лв 1822лв 1220лв 691лв
4 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
760лв 917лв 1237лв 1822лв 1982лв 1822лв 1220лв 691лв
4 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
778лв 934лв 1254лв 1839лв 1999лв 1839лв 1237лв 708лв
1 възрастен 517лв 629лв 858лв 1276лв 1390лв 1276лв 846лв 467лв
1 възрастен,
1 бебе 0-1.99 г.
517лв 629лв 858лв 1276лв 1390лв 1276лв 846лв 467лв
1 възрастен,
2 бебета 0-1.99 г.
517лв 629лв 858лв 1276лв 1390лв 1276лв 846лв 467лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.
517лв 629лв 858лв 1276лв 1390лв 1276лв 846лв 467лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
517лв 629лв 858лв 1276лв 1390лв 1276лв 846лв 467лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.
534лв 646лв 875лв 1293лв 1407лв 1293лв 863лв 485лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
534лв 646лв 875лв 1293лв 1407лв 1293лв 863лв 485лв
1 възрастен,
3 деца 2-13.99 г.
552лв 663лв 892лв 1310лв 1424лв 1310лв 880лв 502лв
1 възрастен,
3 деца 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
552лв 663лв 892лв 1310лв 1424лв 1310лв 880лв 502лв
1 възрастен,
4 деца 2-13.99 г.
569лв 681лв 910лв 1327лв 1441лв 1327лв 897лв 519лв
Deluxe suite with two bedrooms sea view
Ultra All inclusive
25.04.
2019 - 23.05.
2019
24.05.
2019 - 17.06.
2019
18.06.
2019 - 09.07.
2019
10.07.
2019 - 24.07.
2019
25.07.
2019 - 15.08.
2019
16.08.
2019 - 29.08.
2019
30.08.
2019 - 20.09.
2019
21.09.
2019 - 14.10.
2019
2 възрастни 547лв 659лв 888лв 1306лв 1420лв 1306лв 876лв 498лв
2 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
547лв 659лв 888лв 1306лв 1420лв 1306лв 876лв 498лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
575лв 687лв 916лв 1334лв 1448лв 1334лв 904лв 526лв
2 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
575лв 687лв 916лв 1334лв 1448лв 1334лв 904лв 526лв
2 възрастни,
2 деца 2-13.99 г.
603лв 715лв 944лв 1362лв 1476лв 1362лв 932лв 554лв
2 възрастни,
2 деца 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
603лв 715лв 944лв 1362лв 1476лв 1362лв 932лв 554лв
2 възрастни,
3 деца 2-13.99 г.
631лв 743лв 972лв 1390лв 1504лв 1390лв 960лв 582лв
3 възрастни 684лв 818лв 1093лв 1594лв 1731лв 1594лв 1078лв 624лв
3 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
684лв 818лв 1093лв 1594лв 1731лв 1594лв 1078лв 624лв
3 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
712лв 846лв 1121лв 1622лв 1759лв 1622лв 1106лв 652лв
3 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
712лв 846лв 1121лв 1622лв 1759лв 1622лв 1106лв 652лв
3 възрастни,
2 деца 2-13.99 г.
740лв 874лв 1149лв 1650лв 1787лв 1650лв 1134лв 680лв
4 възрастни 821лв 977лв 1297лв 1882лв 2042лв 1882лв 1280лв 751лв
4 възрастни,
1 бебе 0-1.99 г.
821лв 977лв 1297лв 1882лв 2042лв 1882лв 1280лв 751лв
4 възрастни,
1 дете 2-13.99 г.
849лв 1005лв 1325лв 1910лв 2070лв 1910лв 1308лв 779лв
1 възрастен 547лв 659лв 888лв 1306лв 1420лв 1306лв 876лв 498лв
1 възрастен,
1 бебе 0-1.99 г.
547лв 659лв 888лв 1306лв 1420лв 1306лв 876лв 498лв
1 възрастен,
2 бебета 0-1.99 г.
547лв 659лв 888лв 1306лв 1420лв 1306лв 876лв 498лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.
547лв 659лв 888лв 1306лв 1420лв 1306лв 876лв 498лв
1 възрастен,
1 дете 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
547лв 659лв 888лв 1306лв 1420лв 1306лв 876лв 498лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.
575лв 687лв 916лв 1334лв 1448лв 1334лв 904лв 526лв
1 възрастен,
2 деца 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
575лв 687лв 916лв 1334лв 1448лв 1334лв 904лв 526лв
1 възрастен,
3 деца 2-13.99 г.
603лв 715лв 944лв 1362лв 1476лв 1362лв 932лв 554лв
1 възрастен,
3 деца 2-13.99 г.,
1 бебе 0-1.99 г.
603лв 715лв 944лв 1362лв 1476лв 1362лв 932лв 554лв
1 възрастен,
4 деца 2-13.99 г.
631лв 743лв 972лв 1390лв 1504лв 1390лв 960лв 582лв

50% от общата стойност на резервацията ще се начислява за анулации 21 дни преди датата на пристигане за всички периоди.

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

При налични отстъпки за ранно записване или записване в последния момент, те са отразени в таблицата с цените, като цената преди отстъпка е задраскана и под нея е показана цената след начисляване на отстъпката.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Тагове

Elinotel Apolamare, Elinotel Apolamare halkidiki, Elinotel Apolamare kassandra, Elinotel Apolamare kasandra, Elinotel Apolamare hanioti, Elinotel Apolamare greece, Elinotel Apolamare гърция, Elinotel Apolamare халкидики, Elinotel Apolamare касандра, Elinotel Apolamare ханиоти, Elinotel Apolamare 2020, Elinotel Apolamare цени, Elinotel Apolamare мнения, Elinotel Apolamare цени 2020, Elinotel Apolamare лято 2020, Elinotel Apolamare ранни записвания, Elinotel Apolamare last minute, Elinotel Apolamare hotel, Elinotel Apolamare hotel halkidiki, Elinotel Apolamare hotel kassandra, Elinotel Apolamare hotel kasandra, Elinotel Apolamare hotel hanioti, Elinotel Apolamare hotel greece, Elinotel Apolamare hotel гърция, Elinotel Apolamare hotel халкидики, Elinotel Apolamare hotel касандра, Elinotel Apolamare hotel ханиоти, Elinotel Apolamare hotel 2020, Elinotel Apolamare hotel цени, Elinotel Apolamare hotel мнения, Elinotel Apolamare hotel цени 2020, Elinotel Apolamare hotel лято 2020, Elinotel Apolamare hotel ранни записвания, Elinotel Apolamare hotel last minute, елинотел аполамаре, елинотел аполамаре гърция, елинотел аполамаре халкидики, елинотел аполамаре касандра, елинотел аполамаре ханиоти, елинотел аполамаре цени, елинотел аполамаре мнения, елинотел аполамаре цени 2020, елинотел аполамаре лято 2020, елинотел аполамаре ранни записвания, хотел елинотел аполамаре, хотел елинотел аполамаре гърция, хотел елинотел аполамаре халкидики, хотел елинотел аполамаре касандра, хотел елинотел аполамаре ханиоти, хотел елинотел аполамаре цени, хотел елинотел аполамаре мнения, хотел елинотел аполамаре цени 2020, хотел елинотел аполамаре лято 2020, хотел елинотел аполамаре ранни записвания,