bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Elinotel Apolamare

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Elinotel Apolamare - Халкидики / Касандра, Ханиоти

Празници - Намаления и промоции

1439лв
1223лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1972лв
1676лв
1-5 Май
2 възрастни, 1 дете

1 май 2024
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
783лв
666лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2784лв
2366лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

Великден 2024
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
626лв
533лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1962лв
1668лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

Великден 2024
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
830лв
706лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1038лв
882лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
623лв
529лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
470лв
399лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%

Новият хотел Elinotel Apolamare, открит през 2009г. е един от най-добрите хотели на Халкидики на база All inclusive. Отличната комбинация между хотел, разположен само на 5 минути пеш от центъра на курорта и в същото време относителна уединеност, частен плаж и настаняване на база all inclusive, правят хотела изключително предпочитан от българските туристи.

Местоположение на Elinotel Apolamare, Халкидики

Elinotel Apolamare е разположен на самия брях в Ханиоти, на полуостров Халкидики, само на 500 метра от центъра на населеното място.

Удобства в Elinotel Apolamare

Бароковата архитектура и бутиков дизайн са уникални характеристики за хотел "на брега на морето". В Elinotel Apolamare те служат само като декор, в който да ви осигури отлично обслужване и едно незабравимо ваканционно преживяване.

Стаи и настаняване в Elinotel Apolamare

Всички 87 стаи и апартаменти в хотел Elinotel Apolamare са просторни и оборудвани, за да ви осигурят максимален комфорт. Обзаведени с вкус, и оборудвани с балкон или тераса, всяка стая е рай на спокойствие и уединение. Стандартните стаи са с площ от 24 - 26 кв.м. Стаи супериор: 27 – 30 кв. м., Семейни стаи: 35 – 37 кв. м., Апартамент: 44 кв. м., Делукс апартамент: 60 кв. м.

Плаж

Омайно сините води на залива Торонеос ви обгръщат в Elinotel Apolamare. Пясъчният плаж се простира на ляво и на дясно, предлагащ изобилие от пространство за детска площадка за децата през деня и Ви приканва на разходка край морето през нощта. На плажа Elinotel Apolamare разполага с безплатни шезлонги, чадъри и хавлии се предоставят на гостите на хотела.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1642лв
1395лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1285лв
1092лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
940лв
799лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1246лв
1059лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1701лв
1446лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2109лв
1793лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2162лв
1838лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2570лв
2185лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
3860лв
3281лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4792лв
4073лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
2798лв
2378лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3308лв
2812лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1566лв
1331лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2076лв
1765лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
830лв
706лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
626лв
533лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1868лв
1588лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1410лв
1198лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
6871лв
5497лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
5673лв
4538лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1907лв
1621лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
2212лв
1881лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1246лв
1059лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
940лв
799лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2050лв
1742лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1693лв
1439лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
6262лв
5323лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
7551лв
6418лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1253лв
1065лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1661лв
1412лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1410лв
1198лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1868лв
1588лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
551лв
468лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
734лв
624лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
938лв
797лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2111лв
1794лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
704лв
598лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1652лв
1404лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
878лв
747лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
725лв
617лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1106лв
940лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
953лв
810лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
470лв
399лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
623лв
529лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
1453лв
1163лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1096лв
877лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
7779лв
6612лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
9587лв
8149лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
10198лв
8158лв
13-18 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
9022лв
7218лв
13-18 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
864лв
691лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1119лв
895лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
5350лв
4547лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
4061лв
3452лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
7759лв
6207лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
6560лв
5248лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1459лв
1241лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1816лв
1544лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
4604лв
3913лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
3938лв
3347лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1101лв
936лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1407лв
1196лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
3860лв
3281лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
4792лв
4073лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
3448лв
2931лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
4434лв
3769лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
1092лв
929лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1347лв
1145лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2339лв
1988лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1880лв
1598лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1880лв
1598лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2339лв
1988лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
7115лв
5692лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
5826лв
4661лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
9207лв
7826лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
7876лв
6694лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2071лв
1657лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2453лв
1962лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
2313лв
1966лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1956лв
1662лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2491лв
2118лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1879лв
1598лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
2284лв
1941лв
29.04-10.05
на човек

11 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1723лв
1464лв
29.04-10.05
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
2557лв
2173лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3379лв
2872лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1693лв
1439лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2050лв
1742лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
6046лв
5139лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
7378лв
6271лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3008лв
2556лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
3829лв
3255лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
4707лв
3765лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
3993лв
3194лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
4771лв
4055лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
5757лв
4894лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2055лв
1747лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2361лв
2007лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
4278лв
3636лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
3513лв
2986лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
4274лв
3420лв
10-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
5606лв
4485лв
10-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
4737лв
4026лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
6026лв
5122лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
4812лв
4090лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
6127лв
5208лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1757лв
1405лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
1451лв
1161лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
9990лв
8491лв
4-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
8392лв
7133лв
4-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
5887лв
4710лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
4970лв
3976лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
4373лв
3717лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
5172лв
4397лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
7069лв
6008лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
5998лв
5098лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
7202лв
6122лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
6131лв
5212лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
5155лв
4382лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
6141лв
5220лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1907лв
1621лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
2212лв
1881лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3198лв
2559лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
3810лв
3048лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
940лв
752лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
1246лв
997лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
1173лв
997лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
918лв
780лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3158лв
2685лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4145лв
3523лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
5361лв
4021лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-25%
4211лв
3158лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1757лв
1493лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1451лв
1233лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1464лв
1171лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1209лв
967лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
5654лв
4523лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
4589лв
3671лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
6744лв
5732лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
8401лв
7141лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1757лв
1493лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1451лв
1233лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4944лв
3955лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
9675лв
7740лв
1-28 Юли
на човек

27 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
8299лв
6639лв
1-28 Юли
на човек

27 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
6009лв
4807лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
7551лв
6418лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2581лв
2194лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
6262лв
5323лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2224лв
1891лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
5102лв
4337лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
6034лв
5129лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
5102лв
4337лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
6034лв
5129лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
2212лв
1881лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1907лв
1621лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2055лв
1747лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2361лв
2007лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
4833лв
4108лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
5754лв
4891лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
8950лв
7607лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
10479лв
8907лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
8458лв
7189лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
9885лв
8402лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
2397лв
2038лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
2754лв
2341лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
3434лв
2919лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2899лв
2464лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1844лв
1475лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1589лв
1271лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
4271лв
3630лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4985лв
4237лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1396лв
1117лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1141лв
913лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1675лв
1340лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
1370лв
1096лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
830лв
706лв
29.04-03.05
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
626лв
533лв
29.04-03.05
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
415лв
353лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
313лв
266лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
918лв
734лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1173лв
938лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
918лв
780лв
2-7 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1173лв
997лв
2-7 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
5860лв
4981лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
4687лв
3984лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1173лв
997лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
918лв
780лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1410лв
1128лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1869лв
1495лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
4760лв
4046лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
3994лв
3395лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1231лв
923лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-25%
976лв
732лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-25%
3610лв
3068лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
3008лв
2557лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1464лв
1244лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1209лв
1028лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
3385лв
2878лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
6541лв
5233лв
22-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
5620лв
4496лв
22-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
4099лв
3484лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
4107лв
3491лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
3308лв
2812лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2397лв
2038лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
3009лв
2558лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2050лв
1742лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1693лв
1439лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
6236лв
4677лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
5013лв
3760лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-25%
5477лв
4655лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
4411лв
3750лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2797лв
2377лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3510лв
2984лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
4107лв
3491лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
8326лв
6661лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
4792лв
4073лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
3860лв
3281лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3308лв
2812лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
6694лв
5355лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
5361лв
4557лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
4211лв
3579лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
602лв
511лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3008лв
2556лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
3829лв
3255лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
766лв
651лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
685лв
582лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
551лв
469лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4215лв
3583лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
5147лв
4375лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3031лв
2576лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2496лв
2121лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
7115лв
5692лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
6037лв
5131лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
5826лв
4661лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
4932лв
4192лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
6717лв
5709лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
5566лв
4731лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
9483лв
7586лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
8018лв
6414лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
5102лв
4082лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
6034лв
4828лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
2224лв
1891лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2581лв
2194лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2212лв
1770лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1106лв
885лв
8-11 Юли
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1907лв
1525лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
953лв
763лв
8-11 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3976лв
3379лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2453лв
2085лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2071лв
1760лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4798лв
4078лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
2753лв
2202лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3263лв
2610лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
4449лв
3781лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
5162лв
4388лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
8846лв
7077лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
7372лв
5898лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
9979лв
8482лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
8336лв
7085лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
5886лв
5003лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
5610лв
4768лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3033лв
2426лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
4689лв
3985лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
7037лв
5981лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3492лв
2794лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
24164лв
19331лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
28243лв
22595лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
6766лв
5751лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
8055лв
6847лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2397лв
2038лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
2754лв
2341лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
2361лв
2007лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2055лв
1747лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
967лв
773лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1151лв
921лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
3938лв
3347лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
6681лв
5345лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
5727лв
4868лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
4604лв
3913лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
7996лв
6397лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
6832лв
5807лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3644лв
3098лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
4310лв
3664лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
2581лв
2065лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2224лв
1779лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
3644лв
3098лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
3320лв
2656лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
4310лв
3664лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2784лв
2227лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
7948лв
6756лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
4091лв
3477лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
4804лв
4084лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
9784лв
8316лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1866лв
1586лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2223лв
1890лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1370лв
1096лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
9137лв
7310лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
1598лв
1358лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1675лв
1340лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
7112лв
5689лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
8224лв
6990лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1955лв
1662лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
9731лв
8271лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
558лв
475лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
457лв
388лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
4783лв
4065лв
15-30 Сеп
на човек

15 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
3635лв
3090лв
15-30 Сеп
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
5046лв
4037лв
29.04-06.05
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
3619лв
2895лв
29.04-06.05
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2957лв
2514лв
1-7 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
208лв
176лв
1-2 Май
на човек

1 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
157лв
133лв
1-2 Май
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2158лв
1835лв
1-7 Май
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1766лв
1501лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2502лв
2127лв
3-7 Май
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
313лв
266лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
415лв
353лв
3-5 Май
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1453лв
1163лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1096лв
877лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1096лв
932лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1453лв
1235лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1246лв
997лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
940лв
752лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
470лв
399лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
623лв
529лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
313лв
266лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
415лв
353лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1246лв
997лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
940лв
752лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1177лв
1000лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1534лв
1304лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1588лв
1270лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1231лв
985лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1146лв
916лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
1074лв
859лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1822лв
1458лв
30.05-03.06
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
891лв
713лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1414лв
1131лв
30.05-03.06
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1380лв
1104лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
704лв
598лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
551лв
468лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
7969лв
6774лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
4925лв
4186лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
3610лв
3069лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
6389лв
5430лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
9936лв
8446лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3283лв
2791лв
1-8 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
2569лв
2184лв
1-8 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
8050лв
6842лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1285лв
1092лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1642лв
1395лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1101лв
936лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
938лв
797лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
4922лв
3937лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
3723лв
2978лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1407лв
1196лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
734лв
624лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
918лв
780лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1173лв
997лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1173лв
938лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
918лв
734лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
704лв
598лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
551лв
468лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2482лв
2110лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1835лв
1560лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2345лв
1993лв
8-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
3281лв
2789лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
3828лв
3062лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2187лв
1859лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1655лв
1406лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2896лв
2317лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1313лв
1116лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1492лв
1268лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1875лв
1594лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1518лв
1290лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2325лв
1976лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1792лв
1524лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2344лв
1992лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3010лв
2558лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
2895лв
2461лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3694лв
3140лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1933лв
1546лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1640лв
1394лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
2695лв
2291лв
17-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
2185лв
1857лв
17-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1576лв
1261лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1334лв
1134лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1209лв
1028лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1464лв
1244лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2050лв
1742лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
5457лв
4638лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
4386лв
3728лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1693лв
1439лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1451лв
1233лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1757лв
1493лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
967лв
822лв
22-26 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
5414лв
4331лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1171лв
996лв
22-26 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
4211лв
3579лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
6887лв
5510лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
5361лв
4557лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1693лв
1439лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2050лв
1742лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2506лв
1880лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
3118лв
2339лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
3423лв
2909лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
3064лв
2604лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
26825лв
20119лв
24.06-02.08
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-25%
2757лв
2343лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
32019лв
24014лв
24.06-02.08
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
1464лв
1244лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1209лв
1028лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2406лв
2045лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4737лв
4026лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
6026лв
5122лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
3829лв
3255лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3008лв
2556лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
5607лв
4766лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
5477лв
4107лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
7087лв
6024лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
4411лв
3308лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
3016лв
2564лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
2506лв
2130лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
5165лв
4390лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
3064лв
2604лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2406лв
2045лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3118лв
2495лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
2506лв
2005лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
5593лв
4475лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
7021лв
5617лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
4060лв
3451лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2738лв
2328лв
30.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
242лв
206лв
30.06-01.07
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
967лв
822лв
30.06-04.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2757лв
2343лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2829лв
2405лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1171лв
996лв
30.06-04.07
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
293лв
249лв
30.06-01.07
на човек

1 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2206лв
1875лв
30.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2294лв
1950лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3423лв
2909лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2757лв
2206лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
6188лв
5260лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
7130лв
5704лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
44983лв
35987лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
5383лв
4576лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
5748лв
4599лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
7668лв
6517лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
8595лв
6876лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
3423лв
2738лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
4598лв
3678лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
4278лв
3636лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
53107лв
42485лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
5471лв
4377лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
603лв
483лв
2-3 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1921лв
1536лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2277лв
1822лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
4656лв
3724лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
501лв
401лв
2-3 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2148лв
1719лв
5-12 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2505лв
2004лв
5-12 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
5798лв
4928лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2950лв
2507лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
5172лв
4397лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
4373лв
3717лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2542лв
2161лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
6869лв
5838лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
4373лв
3717лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
4771лв
4055лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
5172лв
4397лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
5831лв
4665лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
5757лв
4894лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
6896лв
5517лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
4310лв
3448лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
3644лв
2916лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3644лв
2916лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
4310лв
3448лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
4798лв
3838лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
5162лв
4388лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
4449лв
3781лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2581лв
2194лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
2224лв
1891лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3976лв
3181лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2950лв
2507лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2542лв
2161лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
6717лв
5709лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
5566лв
4731лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4141лв
3520лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4906лв
4170лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2581лв
2194лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2224лв
1891лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
5566лв
4731лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4373лв
3717лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4310лв
3448лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
5172лв
4397лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
6717лв
5709лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3644лв
2916лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3178лв
2701лв
16-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3687лв
3134лв
16-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
4568лв
3882лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3854лв
3276лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2631лв
2236лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2274лв
1933лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
4058лв
3450лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3447лв
2930лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
6909лв
5872лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
2299лв
1839лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2655лв
2124лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
5758лв
4894лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2585лв
2068лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
8111лв
6894лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
4549лв
3867лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
6912лв
5530лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
8111лв
6489лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
5348лв
4546лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3044лв
2435лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
6912лв
5875лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
3601лв
3061лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
4125лв
3506лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
2705лв
2299лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
5330лв
4264лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3518лв
2814лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
4608лв
3917лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
5407лв
4596лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2913лв
2476лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3513лв
2986лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3066лв
2606лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3423лв
2910лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
6248лв
4998лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
4129лв
3303лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2348лв
1996лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
6445лв
5156лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
5513лв
4410лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
6850лв
5480лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
7870лв
6296лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
5513лв
4686лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
6445лв
5478лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
14122лв
12003лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
12082лв
10270лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
4604лв
3683лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
3938лв
3150лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
1370лв
1096лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1574лв
1259лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
3938лв
3150лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
3148лв
2518лв
1-9 Авг
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
2740лв
2192лв
1-9 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
4604лв
3683лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
6014лв
5112лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
7165лв
6090лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
6288лв
5030лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
5370лв
4296лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
2754лв
2341лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
2397лв
2038лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
788лв
630лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
921лв
737лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
2336лв
1986лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
2030лв
1726лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1370лв
1096лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1574лв
1259лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
6909лв
5527лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
5758лв
4606лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
4141лв
3313лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
10794лв
8635лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
4906лв
3925лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
9111лв
7289лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2899лв
2319лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
3434лв
2747лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

0 резервации наскоро
-20%
2581лв
2194лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
2224лв
1891лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
4373лв
3499лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
5172лв
4138лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
6034лв
5129лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
5367лв
4562лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
6472лв
5501лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
5102лв
4337лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
8451лв
7183лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
7023лв
5970лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4768лв
4053лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
3969лв
3374лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
2144лв
1822лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2603лв
2212лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2283лв
1826лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
5172лв
4396лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
6651лв
5654лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2792лв
2234лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
3351лв
2848лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
2739лв
2328лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
838лв
712лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
2095лв
1676лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
685лв
582лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
2631лв
2104лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
685лв
582лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
838лв
712лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
5313лв
4516лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
6741лв
5730лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
4153лв
3323лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
3879лв
3103лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1598лв
1278лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
4984лв
3987лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1955лв
1564лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
3233лв
2586лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3592лв
2873лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
4510лв
3608лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1197лв
958лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1503лв
1203лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
1683лв
1430лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2091лв
1777лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1117лв
949лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
913лв
776лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1141лв
913лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1396лв
1117лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
694лв
590лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
542лв
460лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
313лв
266лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1096лв
932лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
415лв
353лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1453лв
1235лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1431лв
1145лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1966лв
1573лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
157лв
133лв
1-2 Окт
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
208лв
176лв
1-2 Окт
на човек

1 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1453лв
1235лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1096лв
932лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2076лв
1765лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
623лв
529лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
470лв
399лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1566лв
1331лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1253лв
1065лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1661лв
1412лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1173лв
997лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1407лв
1196лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1101лв
936лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1876лв
1595лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2345лв
1993лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
2482лв
2110лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2068лв
1758лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
918лв
780лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1835лв
1560лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3281лв
2789лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
2734лв
2324лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
5561лв
4727лв
2-8 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
6785лв
5767лв
2-8 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3309лв
2813лв
8-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
4375лв
3718лв
8-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
1407лв
1196лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1101лв
936лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4309лв
3663лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
3159лв
2685лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3309лв
2813лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4241лв
3605лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
5802лв
4932лв
15-23 Юни
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
6618лв
5625лв
15-23 Юни
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
4060лв
3451лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
5211лв
4429лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
5725лв
4866лв
18-23 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
6802лв
5781лв
18-23 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
5361лв
4557лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
4211лв
3579лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
4595лв
3906лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
9958лв
8464лв
23-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
8451лв
7183лв
23-30 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3609лв
3068лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
7849лв
6279лв
25.06-01.07
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
4107лв
3491лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
6744лв
5395лв
25.06-01.07
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3308лв
2812лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4792лв
4073лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3308лв
2812лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
3860лв
3281лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4107лв
3491лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
4107лв
3491лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3308лв
2812лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
4037лв
3432лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4969лв
4224лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
3486лв
2963лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1464лв
1244лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1527лв
1298лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1845лв
1568лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2480лв
2108лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1845лв
1568лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1171лв
996лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
4285лв
3642лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2202лв
1871лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1209лв
1028лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
967лв
822лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2939лв
2498лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2202лв
1871лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1833лв
1558лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive