bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Elinotel Apolamare

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Elinotel Apolamare - Халкидики / Касандра, Ханиоти

Промоции в Elinotel Apolamare, Ханиоти

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 18.10.2023 , за резервации, направени преди 28.02.2023 , 40% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

270лв
229лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
370лв
315лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
371лв
316лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1046лв
889лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1047лв
890лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
845лв
718лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
853лв
640лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
1056лв
792лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1847лв
1385лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1833лв
1374лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1493лв
1120лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
1047лв
785лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-25%

Новият хотел Elinotel Apolamare, открит през 2009г. е един от най-добрите хотели на Халкидики на база All inclusive. Отличната комбинация между хотел, разположен само на 5 минути пеш от центъра на курорта и в същото време относителна уединеност, частен плаж и настаняване на база all inclusive, правят хотела изключително предпочитан от българските туристи.

Местоположение на Elinotel Apolamare, Халкидики

Elinotel Apolamare е разположен на самия брях в Ханиоти, на полуостров Халкидики, само на 500 метра от центъра на населеното място.

Удобства в Elinotel Apolamare

Бароковата архитектура и бутиков дизайн са уникални характеристики за хотел "на брега на морето". В Elinotel Apolamare те служат само като декор, в който да ви осигури отлично обслужване и едно незабравимо ваканционно преживяване.

Стаи и настаняване в Elinotel Apolamare

Всички 87 стаи и апартаменти в хотел Elinotel Apolamare са просторни и оборудвани, за да ви осигурят максимален комфорт. Обзаведени с вкус, и оборудвани с балкон или тераса, всяка стая е рай на спокойствие и уединение. Стандартните стаи са с площ от 24 - 26 кв.м. Стаи супериор: 27 – 30 кв. м., Семейни стаи: 35 – 37 кв. м., Апартамент: 44 кв. м., Делукс апартамент: 60 кв. м.

Плаж

Омайно сините води на залива Торонеос ви обгръщат в Elinotel Apolamare. Пясъчният плаж се простира на ляво и на дясно, предлагащ изобилие от пространство за детска площадка за децата през деня и Ви приканва на разходка край морето през нощта. На плажа Elinotel Apolamare разполага с безплатни шезлонги, чадъри и хавлии се предоставят на гостите на хотела.

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 18.10.2023 , за резервации, направени преди 28.02.2023 , 40% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

928лв
789лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
675лв
574лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
926лв
787лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
2104лв
1578лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
2896лв
2172лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1309лв
982лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
1056лв
792лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
803лв
602лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1048лв
786лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
8409лв
6307лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
8343лв
6257лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
7089лв
5316лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
1319лв
990лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
1066лв
800лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
1775лв
1509лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1779лв
1512лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1290лв
1097лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
803лв
602лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
1048лв
786лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
1056лв
792лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1292лв
969лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1482лв
1112лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
1495лв
1121лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
3253лв
2765лв
28.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
2747лв
2335лв
28.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
803лв
602лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
1056лв
792лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
4336лв
3252лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
3412лв
2559лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
5293лв
4499лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
4025лв
3421лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1493лв
1120лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
1847лв
1385лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
954лв
811лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1258лв
1069лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1256лв
1067лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1048лв
786лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
1418лв
1063лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
1114лв
835лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
5304лв
4508лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3921лв
2941лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
4835лв
3626лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
4798лв
3599лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
6469лв
4852лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
5380лв
4035лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
6519лв
4890лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
5384лв
4576лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
6524лв
5545лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
6515лв
5538лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2424лв
2061лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2427лв
2063лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2073лв
1762лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
5771лв
4329лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
4632лв
3474лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
2733лв
2050лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
2227лв
1670лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
2712лв
2034лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
6693лв
5020лв
16-24 Сеп
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
5391лв
4043лв
16-24 Сеп
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
945лв
803лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1299лв
1104лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
1296лв
1102лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1478лв
1109лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
1124лв
843лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
1468лв
1101лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
1056лв
792лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
803лв
602лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1048лв
786лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
1465лв
1245лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1113лв
946лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1048лв
786лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
803лв
602лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
1056лв
792лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
803лв
602лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
1048лв
786лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
1056лв
792лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
4305лв
3229лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
3941лв
2955лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
5815лв
4361лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
4675лв
3506лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
5771лв
4329лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
5786лв
4340лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
4862лв
3646лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
5635лв
4226лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
4658лв
3494лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
5728лв
4296лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
1451лв
1088лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1755лв
1316лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
161лв
120лв
1-2 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
210лв
157лв
1-2 Юни
на човек

1 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
211лв
158лв
1-2 Юни
на човек

1 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
6270лв
4702лв
10-17 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
2689лв
2017лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
3828лв
2871лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
6314лв
4735лв
10-17 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
4820лв
3615лв
10-17 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
5015лв
3761лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
1513лв
1135лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
1502лв
1126лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
4981лв
3736лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
3736лв
2802лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
1209лв
907лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
1894лв
1421лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
1554лв
1166лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1909лв
1432лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
3781лв
3214лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3788лв
3220лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2875лв
2444лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
4305лв
3229лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
3412лв
2559лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
4336лв
3252лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
4999лв
4249лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2706лв
2029лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
2827лв
2120лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
2321лв
1741лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
6309лв
5363лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3097лв
2478лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
2437лв
1949лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2901лв
2176лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
3814лв
2861лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
2020лв
1515лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
2004лв
1503лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
1716лв
1287лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
5485лв
4663лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
4568лв
3883лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
6769лв
5076лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
5490лв
4117лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
6104лв
5188лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
5016лв
4264лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
5045лв
3784лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
4253лв
3190лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
4621лв
3928лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2073лв
1762лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
2427лв
2063лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2424лв
2061лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
4038лв
3230лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
4962лв
3970лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1478лв
1256лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1833лв
1558лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1830лв
1555лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
2672лв
2004лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
3280лв
2460лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-25%
1833лв
1374лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
1066лв
800лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
1319лв
990лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-25%
1309лв
982лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-25%
2724лв
2043лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-25%
2708лв
2031лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
1810лв
1358лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
1258лв
944лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
2087лв
1566лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
2983лв
2237лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
954лв
716лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
3001лв
2251лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
1256лв
1067лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
954лв
811лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1258лв
1069лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1258лв
944лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
2878лв
2159лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
963лв
722лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1267лв
950лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
18718лв
14038лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
18858лв
14144лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
15516лв
11637лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
4649лв
3487лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
4682лв
3512лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
3626лв
2719лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
5188лв
3891лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
6770лв
5077лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
6816лв
5112лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
2159лв
1619лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
2665лв
1999лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
2645лв
1984лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
5570лв
4177лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
6785лв
5089лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
6494лв
4871лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
3203лв
2402лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
4151лв
3113лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
4180лв
3135лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
4843лв
3632лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
2460лв
1845лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
3703лв
2777лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
2478лв
1858лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
1949лв
1462лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
3097лв
2323лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
2437лв
1828лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
3075лв
2306лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
6320лв
5372лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1554лв
1243лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
3690лв
2768лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
3717лв
2787лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
1909лв
1527лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
2924лв
2193лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
4121лв
3091лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
3412лв
2559лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1114лв
835лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
1418лв
1063лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
5146лв
4374лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
2293лв
1720лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
4229лв
3595лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1938лв
1454лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
3781лв
2836лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
4573лв
3430лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
4538лв
3404лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
1845лв
1383лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1829лв
1372лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1591лв
1193лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
5384лв
4576лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
6524лв
5545лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
6515лв
5538лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
3851лв
3273лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3344лв
2843лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
6873лв
5842лв
14-20 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
7842лв
6666лв
14-20 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2988лв
2241лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
3495лв
2621лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
3468лв
2601лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
1741лв
1306лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
1847лв
1385лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
1493лв
1120лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
3255лв
2441лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-25%
954лв
763лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1308лв
1047лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1299лв
1104лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1296лв
1102лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
945лв
803лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
8613лв
6459лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
6739лв
5054лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
422лв
317лв
26-28 Май
на човек

2 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
8550лв
6413лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
161лв
120лв
26-27 Май
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
321лв
241лв
26-28 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
482лв
361лв
26-29 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
419лв
315лв
26-28 Май
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
210лв
157лв
26-27 Май
на човек

1 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
633лв
475лв
26-29 Май
на човек

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
211лв
158лв
26-27 Май
на човек

1 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
629лв
472лв
26-29 Май
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
642лв
482лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
845лв
633лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
839лв
629лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1478лв
1109лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
1258лв
944лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
1468лв
1101лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
1267лв
950лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
1124лв
843лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
963лв
722лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
2097лв
1573лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
2112лв
1584лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
2922лв
2192лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
839лв
629лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
1202лв
902лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
1605лв
1204лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
642лв
482лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
4176лв
3132лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
1658лв
1244лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
4201лв
3151лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
1445лв
1083лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1900лв
1425лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
845лв
633лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
1887лв
1415лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
839лв
629лв
3-5 Юни
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
845лв
633лв
3-5 Юни
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
1124лв
843лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
642лв
482лв
3-5 Юни
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1468лв
1101лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
1478лв
1109лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
1658лв
1244лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1202лв
902лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1648лв
1236лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
1741лв
1306лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
1336лв
1002лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1729лв
1297лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
4682лв
3746лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
3626лв
2900лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
3587лв
2690лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
4727лв
3545лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
5340лв
4005лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
4061лв
3046лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
3247лв
2760лв
22.06-04.07
на човек

12 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2639лв
2243лв
22.06-04.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3242лв
2756лв
22.06-04.07
на човек

12 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
2262лв
1696лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
2827лв
2120лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
2321лв
1741лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1857лв
1392лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
2706лв
2029лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
271лв
203лв
24-25 Юни
на човек

1 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
273лв
204лв
24-25 Юни
на човек

1 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
1554лв
1166лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
1894лв
1421лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
222лв
167лв
24-25 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
2220лв
1665лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
4305лв
3229лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
3412лв
2559лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
4336лв
3252лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
2727лв
2045лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
1909лв
1432лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
4336лв
3252лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
4305лв
3229лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
1894лв
1515лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
3412лв
2559лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
1540лв
1232лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
4920лв
4182лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3483лв
2612лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
4912лв
4175лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
3459лв
2594лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
3342лв
2506лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
2669лв
2002лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
3864лв
3284лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4254лв
3190лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
4223лв
3168лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
4305лв
3229лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
3412лв
2559лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
4336лв
3252лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
6059лв
4545лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
7850лв
5888лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
7795лв
5847лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
2165лв
1624лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
2804лв
2103лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
2181лв
1636лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1909лв
1432лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
1776лв
1332лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1894лв
1421лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
2297лв
1723лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
2782лв
2087лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
1554лв
1166лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
1363лв
1023лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
1091лв
818лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
888лв
666лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1110лв
833лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
1082лв
812лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
1353лв
1015лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
3736лв
2802лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
4876лв
3657лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
1332лв
999лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
4843лв
3632лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
1760лв
1408лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1636лв
1227лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
1624лв
1218лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
2165лв
1732лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1894лв
1515лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
4033лв
3428лв
3-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4180лв
3135лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
4305лв
3229лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
5081лв
4319лв
3-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
4336лв
3252лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
3412лв
2559лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
5090лв
4326лв
3-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
4151лв
3113лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
3203лв
2402лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
1100лв
880лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2437лв
1828лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
1353лв
1082лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
3097лв
2323лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
3075лв
2306лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
1408лв
1056лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
2275лв
1706лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
5080лв
4064лв
9-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
4103лв
3282лв
9-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
4372лв
3279лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
4705лв
3529лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
5802лв
4351лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
3764лв
2823лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1387лв
1040лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
1195лв
897лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
1398лв
1048лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
2427лв
1820лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
2446лв
1835лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
6769лв
5076лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
2092лв
1569лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
5490лв
4117лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
5275лв
3956лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
6415лв
4811лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
6677лв
5008лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
4995лв
3747лв
23-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
6625лв
4969лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
2938лв
2497лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
5614лв
4210лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
2536лв
2156лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2941лв
2500лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
4203лв
3152лв
23-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
4956лв
3717лв
23-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
6675лв
5006лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
6727лв
5045лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
5671лв
4253лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
2594лв
2075лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2240лв
1792лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
5907лв
4430лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
7186лв
5390лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
4172лв
3129лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
5006лв
3754лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
3544лв
2658лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
4205лв
3153лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
5635лв
4226лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
2262лв
1809лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
9545лв
7159лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
2616лв
2093лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
9621лв
7215лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
8101лв
6076лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
4658лв
3494лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
5339лв
4005лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
6577лв
5262лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
6526лв
5220лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
5521лв
4416лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
4630лв
3473лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
6306лв
4730лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
5215лв
3911лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
6355лв
4766лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
1387лв
1110лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
1184лв
948лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2446лв
1957лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
2092лв
1673лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2427лв
1942лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
2796лв
2097лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
2391лв
1793лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
2774лв
2081лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
1734лв
1300лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
2262лв
1697лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
1747лв
1311лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
2244лв
1683лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
1882лв
1412лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1494лв
1121лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1398лв
1048лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
1387лв
1040лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
3570лв
2856лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1195лв
897лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
4363лв
3490лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1040лв
780лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
897лв
672лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
1048лв
786лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
1066лв
800лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1319лв
990лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1309лв
982лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
1307лв
1111лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1056лв
897лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1309лв
1113лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
792лв
633лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
785лв
628лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1833лв
1374лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
640лв
512лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1830лв
1555лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
1478лв
1256лв
6-13 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1339лв
1004лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
1693лв
1270лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-25%
1680лв
1260лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
1262лв
946лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-25%
1616лв
1212лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-25%
545лв
409лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
742лв
557лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
561лв
420лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
748лв
561лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
557лв
418лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-25%
1869лв
1402лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
409лв
307лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
1362лв
1022лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
1856лв
1392лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
409лв
327лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
561лв
449лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
557лв
445лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
1485лв
1114лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
1090лв
817лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
1495лв
1121лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
3813лв
2860лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
2534лв
1901лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
3791лв
2843лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
810лв
688лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1111лв
945лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1114лв
947лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
748лв
561лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
742лв
557лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-25%
545лв
409лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
557лв
418лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
409лв
307лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
561лв
420лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-25%
9416лв
7062лв
30.06-07.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
7922лв
5942лв
30.06-07.07
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
6709лв
5032лв
30.06-07.07
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
7783лв
5837лв
30.06-07.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
7988лв
5991лв
30.06-07.07
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Ultra All inclusive са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Elinotel Apolamare, Elinotel Apolamare halkidiki, Elinotel Apolamare kassandra, Elinotel Apolamare kasandra, Elinotel Apolamare hanioti, Elinotel Apolamare greece, Elinotel Apolamare гърция, Elinotel Apolamare халкидики, Elinotel Apolamare касандра, Elinotel Apolamare ханиоти, Elinotel Apolamare 2023, Elinotel Apolamare цени, Elinotel Apolamare мнения, Elinotel Apolamare цени 2023, Elinotel Apolamare лято 2023, Elinotel Apolamare ранни записвания, Elinotel Apolamare last minute, Elinotel Apolamare hotel, Elinotel Apolamare hotel halkidiki, Elinotel Apolamare hotel kassandra, Elinotel Apolamare hotel kasandra, Elinotel Apolamare hotel hanioti, Elinotel Apolamare hotel greece, Elinotel Apolamare hotel гърция, Elinotel Apolamare hotel халкидики, Elinotel Apolamare hotel касандра, Elinotel Apolamare hotel ханиоти, Elinotel Apolamare hotel 2023, Elinotel Apolamare hotel цени, Elinotel Apolamare hotel мнения, Elinotel Apolamare hotel цени 2023, Elinotel Apolamare hotel лято 2023, Elinotel Apolamare hotel ранни записвания, Elinotel Apolamare hotel last minute, елинотел аполамаре, елинотел аполамаре гърция, елинотел аполамаре халкидики, елинотел аполамаре касандра, елинотел аполамаре ханиоти, елинотел аполамаре цени, елинотел аполамаре мнения, елинотел аполамаре цени 2023, елинотел аполамаре лято 2023, елинотел аполамаре ранни записвания, хотел елинотел аполамаре, хотел елинотел аполамаре гърция, хотел елинотел аполамаре халкидики, хотел елинотел аполамаре касандра, хотел елинотел аполамаре ханиоти, хотел елинотел аполамаре цени, хотел елинотел аполамаре мнения, хотел елинотел аполамаре цени 2023, хотел елинотел аполамаре лято 2023, хотел елинотел аполамаре ранни записвания,