bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Elinotel Apolamare

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Elinotel Apolamare - Халкидики / Касандра, Ханиоти

Промоции в Elinotel Apolamare, Ханиоти

Късно записване - last minute предложение - 30% за настаняване в периода 18.06.2022 - 20.09.2022 , за резервации, направени преди 31.05.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 30% за настаняване в периода 01.06.2022 - 09.06.2022 , за резервации, направени преди 31.05.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 21.09.2022 - 31.10.2022 , за резервации, направени преди 31.05.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

327лв
245лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
469лв
352лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
579лв
405лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
721лв
505лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

9 резервации наскоро
-30%

Новият хотел Elinotel Apolamare, открит през 2009г. е един от най-добрите хотели на Халкидики на база All inclusive. Отличната комбинация между хотел, разположен само на 5 минути пеш от центъра на курорта и в същото време относителна уединеност, частен плаж и настаняване на база all inclusive, правят хотела изключително предпочитан от българските туристи.

Местоположение на Elinotel Apolamare, Халкидики

Elinotel Apolamare е разположен на самия брях в Ханиоти, на полуостров Халкидики, само на 500 метра от центъра на населеното място.

Удобства в Elinotel Apolamare

Бароковата архитектура и бутиков дизайн са уникални характеристики за хотел "на брега на морето". В Elinotel Apolamare те служат само като декор, в който да ви осигури отлично обслужване и едно незабравимо ваканционно преживяване.

Стаи и настаняване в Elinotel Apolamare

Всички 87 стаи и апартаменти в хотел Elinotel Apolamare са просторни и оборудвани, за да ви осигурят максимален комфорт. Обзаведени с вкус, и оборудвани с балкон или тераса, всяка стая е рай на спокойствие и уединение. Стандартните стаи са с площ от 24 - 26 кв.м. Стаи супериор: 27 – 30 кв. м., Семейни стаи: 35 – 37 кв. м., Апартамент: 44 кв. м., Делукс апартамент: 60 кв. м.

Плаж

Омайно сините води на залива Торонеос ви обгръщат в Elinotel Apolamare. Пясъчният плаж се простира на ляво и на дясно, предлагащ изобилие от пространство за детска площадка за децата през деня и Ви приканва на разходка край морето през нощта. На плажа Elinotel Apolamare разполага с безплатни шезлонги, чадъри и хавлии се предоставят на гостите на хотела.

Късно записване - last minute предложение - 30% за настаняване в периода 18.06.2022 - 20.09.2022 , за резервации, направени преди 31.05.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 30% за настаняване в периода 01.06.2022 - 09.06.2022 , за резервации, направени преди 31.05.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Късно записване - last minute предложение - 25% за настаняване в периода 21.09.2022 - 31.10.2022 , за резервации, направени преди 31.05.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

781лв
586лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-25%
781лв
586лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
545лв
409лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
1711лв
1198лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
2743лв
1920лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
1266лв
886лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
1094лв
820лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
1711лв
1198лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
905лв
633лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
1222лв
856лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
1467лв
1027лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
1563лв
1172лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1447лв
1013лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
1250лв
938лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
1085лв
760лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-30%
2940лв
2058лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-30%
2613лв
1829лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
1628лв
1140лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
2200лв
1540лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
1956лв
1369лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
3266лв
2286лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
2286лв
1600лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
938лв
703лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
1380лв
966лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
1711лв
1198лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
1633лв
1143лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
1406лв
1055лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
724лв
507лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-30%
2527лв
1769лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
986лв
690лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-30%
1222лв
856лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
1960лв
1372лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
1809лв
1266лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-30%
1467лв
1027лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
1183лв
828лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
1094лв
820лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
763лв
572лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
1380лв
966лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
1711лв
1198лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
436лв
327лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
625лв
469лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
935лв
655лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-30%
1266лв
886лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
668лв
468лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
905лв
633лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
2126лв
1488лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-30%
2743лв
1920лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
1633лв
1143лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
1396лв
978лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
1563лв
1172лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
1089лв
817лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
1406лв
1055лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
980лв
735лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
872лв
654лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
1250лв
938лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
938лв
703лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-25%
654лв
490лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
327лв
245лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
469лв
352лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-25%
1085лв
760лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-30%
801лв
561лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-30%
2514лв
1760лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-30%
2940лв
2058лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
1306лв
915лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
1117лв
782лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-30%
1069лв
748лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-30%
534лв
374лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
724лв
507лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
1447лв
1013лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
3266лв
2286лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
2793лв
1955лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
2286лв
1600лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-30%
1955лв
1369лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
1676лв
1173лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-30%
1960лв
1372лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
838лв
587лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
980лв
686лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
1202лв
842лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
1336лв
975лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-27%
1809лв
1321лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-27%
1628лв
1140лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
1956лв
1369лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
1774лв
1242лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
789лв
552лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-30%
1577лв
1104лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
978лв
685лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
2200лв
1540лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
2613лв
1829лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
2234лв
1564лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
401лв
281лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-30%
543лв
380лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
733лв
513лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
2054лв
1438лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
2527лв
1769лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
591лв
414лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-30%
3274лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
4339лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4339лв
3037лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
1676лв
1173лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
1960лв
1372лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
1960лв
1372лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
733лв
513лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
591лв
414лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
2286лв
1600лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
1955лв
1369лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-30%
1711лв
1198лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
1956лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1577лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
6677лв
4674лв
20-25 Юли
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
7530лв
5271лв
20-25 Юли
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-30%
7571лв
5300лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
9279лв
6495лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
9279лв
6495лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-30%
4204лв
4064лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-3%
2835лв
2740лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-3%
4250лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
528лв
370лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-30%
4250лв
2975лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
3263лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
670лв
469лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
4677лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
6199лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
6199лв
4339лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-30%
3323лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4084лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4084лв
2859лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
5804лв
4063лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-30%
4857лв
3400лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-30%
5804лв
4063лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-30%
945лв
15-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1401лв
15-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2169лв
1518лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-30%
2689лв
1882лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
2689лв
1882лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-30%
3292лв
2304лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
2551лв
1786лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
4097лв
2868лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-30%
3357лв
2350лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
2286лв
1600лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
11205лв
7844лв
23-29 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
9897лв
6928лв
23-29 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-30%
6789лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
6789лв
4752лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
5678лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2000лв
1400лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-30%
2332лв
1632лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
3205лв
2243лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-30%
4270лв
2989лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
1069лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1447лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
1447лв
1013лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-30%
801лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1085лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2458лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1718лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
630лв
15-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
9625лв
7473лв
15-25 Юни
3 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-22%
934лв
15-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
7630лв
5897лв
15-25 Юни
3 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-23%
1316лв
922лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
1648лв
1153лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
9534лв
6674лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-30%
9534лв
6674лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
7143лв
5000лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
3840лв
2688лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
2976лв
2083лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
2126лв
1488лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
3943лв
2760лв
27.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
2743лв
1920лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
4890лв
3423лв
27.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
2743лв
1920лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-30%
4890лв
3423лв
27.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
3840лв
2688лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-30%
2126лв
1488лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
2743лв
1920лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
2743лв
1920лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
4469лв
4-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
5835лв
4-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
8059лв
5642лв
6-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
6386лв
4470лв
6-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
3782лв
2647лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
4445лв
3111лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
4097лв
2868лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-30%
2580лв
1806лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-30%
3189лв
2232лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-30%
1487лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1724лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2697лв
1888лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
2697лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
2271лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
6924лв
4847лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
7922лв
5545лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
4348лв
3043лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
3607лв
2525лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
3953лв
2767лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
5019лв
3513лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
6277лв
03.06-10.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
8029лв
03.06-10.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2291лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3278лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
1085лв
760лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
1095лв
821лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
859лв
641лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
3701лв
2591лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
2837лв
1986лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
1380лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1711лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4339лв
3037лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
3274лв
2292лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
4339лв
3037лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-30%
2743лв
1920лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
2743лв
1920лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
2126лв
1488лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
1467лв
1027лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
3292лв
2304лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
2551лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1183лв
828лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
3099лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
3292лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1467лв
1027лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
2339лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4959лв
3471лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
3742лв
2619лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-30%
4959лв
3471лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-30%
2366лв
1656лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-30%
2934лв
2054лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
2934лв
2054лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-30%
3292лв
2304лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
3292лв
2304лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-30%
2551лв
1786лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
4516лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4516лв
3161лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
3292лв
2304лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
3292лв
2304лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
3451лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
2551лв
1786лв
4-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-30%
4001лв
2801лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
4872лв
3411лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
4872лв
3411лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
3885лв
2720лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-30%
2914лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4086лв
2860лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
3482лв
2438лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
3482лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3518лв
2463лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
3919лв
2744лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
4515лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
4968лв
3478лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
4104лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
5580лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4968лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2377лв
1664лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
2377лв
1664лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
2046лв
1432лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-30%
3652лв
2556лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
4392лв
3075лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
3093лв
2165лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
3093лв
2165лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-30%
2596лв
1818лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
1724лв
1207лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
4309лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3741лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4146лв
2902лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
3147лв
2203лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
2650лв
1855лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-30%
3147лв
2203лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
5300лв
3710лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-30%
6294лв
4406лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
6294лв
4406лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-30%
5280лв
3696лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
4417лв
3092лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-30%
5280лв
3696лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-30%
4348лв
3043лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
4259лв
2981лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-30%
3518лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4259лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2028лв
1455лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-28%
1696лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2028лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
4034лв
2946лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-27%
4034лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
3121лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4270лв
3202лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
3205лв
2404лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
965лв
676лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
1202лв
841лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
1781лв
1336лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-25%
1164лв
873лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
1781лв
1336лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
2049лв
1434лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
2049лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
1432лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1202лв
882лв
2-11 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-27%
1628лв
1194лв
2-11 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-27%
1266лв
886лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
935лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1266лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
534лв
374лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-30%
724лв
507лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
724лв
507лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
543лв
488лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
401лв
361лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
3302лв
3068лв
10-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-7%
4824лв
4498лв
10-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-7%
2520лв
2425лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-4%
3737лв
3597лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-4%
935лв
895лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-4%
1266лв
1212лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-4%
801лв
13-19 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1085лв
13-19 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
1284лв
1071лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-17%
1778лв
1490лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-16%
2194лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
2743лв
1920лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
1222лв
856лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
986лв
690лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
1701лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3639лв
2547лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
2743лв
1920лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-30%
2126лв
1488лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-30%
3423лв
2396лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
2976лв
2083лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
3423лв
2396лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
2976лв
2083лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
3639лв
2547лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-30%
3099лв
2170лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
2126лв
1488лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-30%
2743лв
1920лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-30%
1956лв
1369лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-30%
2743лв
1920лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-30%
1577лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1956лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
3840лв
2688лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
3840лв
2688лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
2976лв
2083лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
3639лв
2547лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
3840лв
2688лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-30%
3840лв
2688лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
2976лв
2083лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
3639лв
2547лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
2976лв
2083лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-30%
3572лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1711лв
1198лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
1380лв
966лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
2551лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
3292лв
2304лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-30%
4566лв
3196лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
1701лв
1191лв
27.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-30%
1711лв
1198лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-30%
2194лв
1536лв
27.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-30%
4566лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3292лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2743лв
1920лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-30%
2743лв
1920лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
2126лв
1488лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
2976лв
2083лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
3840лв
2688лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
3840лв
2688лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-30%
3292лв
2304лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
4086лв
2860лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
3061лв
2143лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
3572лв
2500лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-30%
733лв
513лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
591лв
414лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
4566лв
3196лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
4566лв
3196лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
1467лв
1027лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
3137лв
2196лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
4960лв
3472лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-30%
3765лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1183лв
828лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-30%
4001лв
2801лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-30%
4960лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4646лв
3252лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
4104лв
2873лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
4968лв
3478лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-30%
4968лв
3478лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
4104лв
2873лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
4968лв
3478лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-30%
4968лв
3478лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
1960лв
1372лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
1676лв
1173лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
1960лв
1372лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
5058лв
3540лв
19-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-30%
4194лв
19-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
5058лв
19-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
4392лв
3075лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-30%
7585лв
5310лв
23.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
3732лв
2612лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
9259лв
6481лв
23.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-30%
4586лв
3210лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
4586лв
3210лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
9259лв
6481лв
23.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-30%
3786лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1747лв
1223лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
4526лв
3168лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
1510лв
1057лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-30%
9279лв
6495лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
7571лв
5300лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
4526лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
1747лв
1223лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
9279лв
6495лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
8742лв
6119лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
3786лв
2650лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
10162лв
7113лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
10162лв
7113лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-30%
4526лв
3168лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-30%
2114лв
1480лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-30%
2445лв
1712лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
2794лв
1956лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-30%
2794лв
1956лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
2445лв
1712лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-30%
2416лв
1691лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
7494лв
5246лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-30%
6358лв
4451лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
7494лв
5246лв
3-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
3020лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3493лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3493лв
2445лв
4-14 Авг
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-30%
7544лв
5280лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-30%
6309лв
4417лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-30%
7544лв
5280лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
1510лв
1057лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
1747лв
1223лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
1747лв
1223лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-30%
6057лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
7193лв
5035лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-30%
7193лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
5580лв
3906лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
5580лв
3906лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
4515лв
3160лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-30%
1960лв
1372лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-30%
1960лв
1372лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
1676лв
1173лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
2268лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1889лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2268лв
1636лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-28%
2834лв
2042лв
28.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-28%
3402лв
2453лв
28.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-28%
1374лв
962лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
2499лв
1749лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
1374лв
962лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-30%
1138лв
796лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-30%
1615лв
1130лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-30%
1331лв
932лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-30%
1615лв
1130лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-30%
2005лв
1404лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-30%
4270лв
2989лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-30%
3330лв
2331лв
4-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-30%
4317лв
3022лв
4-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-30%
4317лв
3022лв
4-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-30%
1202лв
841лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-30%
1665лв
1165лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-30%
2158лв
1511лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-30%
1629лв
1222лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
2493лв
1870лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
2493лв
1870лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-25%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Ultra All inclusive са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Elinotel Apolamare, Elinotel Apolamare halkidiki, Elinotel Apolamare kassandra, Elinotel Apolamare kasandra, Elinotel Apolamare hanioti, Elinotel Apolamare greece, Elinotel Apolamare гърция, Elinotel Apolamare халкидики, Elinotel Apolamare касандра, Elinotel Apolamare ханиоти, Elinotel Apolamare 2022, Elinotel Apolamare цени, Elinotel Apolamare мнения, Elinotel Apolamare цени 2022, Elinotel Apolamare лято 2022, Elinotel Apolamare ранни записвания, Elinotel Apolamare last minute, Elinotel Apolamare hotel, Elinotel Apolamare hotel halkidiki, Elinotel Apolamare hotel kassandra, Elinotel Apolamare hotel kasandra, Elinotel Apolamare hotel hanioti, Elinotel Apolamare hotel greece, Elinotel Apolamare hotel гърция, Elinotel Apolamare hotel халкидики, Elinotel Apolamare hotel касандра, Elinotel Apolamare hotel ханиоти, Elinotel Apolamare hotel 2022, Elinotel Apolamare hotel цени, Elinotel Apolamare hotel мнения, Elinotel Apolamare hotel цени 2022, Elinotel Apolamare hotel лято 2022, Elinotel Apolamare hotel ранни записвания, Elinotel Apolamare hotel last minute, елинотел аполамаре, елинотел аполамаре гърция, елинотел аполамаре халкидики, елинотел аполамаре касандра, елинотел аполамаре ханиоти, елинотел аполамаре цени, елинотел аполамаре мнения, елинотел аполамаре цени 2022, елинотел аполамаре лято 2022, елинотел аполамаре ранни записвания, хотел елинотел аполамаре, хотел елинотел аполамаре гърция, хотел елинотел аполамаре халкидики, хотел елинотел аполамаре касандра, хотел елинотел аполамаре ханиоти, хотел елинотел аполамаре цени, хотел елинотел аполамаре мнения, хотел елинотел аполамаре цени 2022, хотел елинотел аполамаре лято 2022, хотел елинотел аполамаре ранни записвания,

cache load